Salgs- og leveringsbetingelser for Norvann AS

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt mellom Norvann AS, nedenfor kalt NV, og kjøper.

1. Tilbud
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som fraviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra NV.

2. Priser
Dersom NVs kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtale øker som følge av høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter, valutakursforandringer eller andre forhold som NV ikke er herre over, forbeholder NV seg rett til å regulere prisene tilsvarende, innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende prisbestemmelser.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift. 

3. Kvantum
Leveranser skjer fortrinnsvis i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer selges kun i hele emballasjestørrelser.

4. Leveringstid
Oppgitt leveringstid regnes fra dagen etter ordredato når NV har mottatt ordren innen kl 12.
NV vil informere kjøper dersom den normale leveringstid ikke kan overholdes.
Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.

5. Forsendelse
Hvis ikke annet er avtalt velger NV transport og forsendelsesmåte etter beste skjønn. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten. Frakt belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

6. Transportskade – manko
Varemottaker må selv påse at varer ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med fraktbrevets pålydende.
Skade eller manko må anføres på fraktbrevet før kvittering for mottakelse. I motsatt fall vil transportør fraskrive seg ansvar for skade eller manko. Eventuelle skader eller manko må uten ugrunnet opphold og senest innen 7 dager meldes til NV. 

7. Betalingsbetingelser
NVs standard betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager fra fakturadato, om ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling.

8. Salgspant
NV forbeholder seg rett til salgspant i.h.h.t. pantelovens § 3-14 til § 3-22.

9. Varens anvendelse
Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter.
Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle av videresalg å gi videre mottatte opplysninger om varen.

10. Ansvar og Garanti
10.1.   NV forplikter seg kun til å erstatte verdien av det kvantum av produkt som har vist seg å være beheftet med feil. 
10.2.   Ved første gangs bruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til spesifikasjonene. Det samme gjelder etter evt. utført servicearbeid på varen.
10.3.   Selger påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.
10.4.   Reklamasjonstiden er 12 mnd med mindre annet er avtalt.
Feil skal meldes umiddelbart etter at den oppstår og varen skal ikke benyttes uten selgers samtykke. Selger forplikter seg innen rimelig tid å utbedre mangelen kostnadsfritt for kjøper. Transportutgifter og evt. reisekostnader i forbindelse med eventuell reklamasjon anses ikke som en del av mangelen ved varen og dekkes av den grunn ikke av selger.
All ansvar fra selgers side bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og/eller bruk av ikke godkjente deler ved oppgradering/service og eller sammenbygning av utstyr.
10.5.   Forbruksmateriell og slitedeler er ikke å betrakte som reklamasjon.
10.6.   Selger er ikke noen henseende ansvarlig for, og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøper foretar eller lar foreta uten vårt samtykke.
10.7.   Vår garanti er kun gyldig om kjøper fullt ut har oppfylt sine forpliktelser overfor oss.

11. Reklamasjon – retur
Alle reklamasjoner må uten ugrunnet opphold fremsettes skriftlig med NVs ordre referanse oppgitt, og aldri senere enn 30 dager etter mottak.
Ingen retur må skje uten forutgående avtale.
Retur godkjennes kun for varer som er standard lagervare og som er i hel ubeskadiget emballasje. Kvalitets reklamasjoner er unntatt fra vilkår beskrevet ovenfor.

12. Force majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av avtalen gir NV rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving av avtale eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for NV. NV er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følger av disse.

13. Tvistemål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres etter norsk lov. Verneting er Buskerud Tingrett.